Get In Touch
541 Melville Ave, Palo Alto, CA 94301,
ask@ohio.clbthemes.com
Ph: +1.831.705.5448
Work Inquiries
work@ohio.clbthemes.com
Ph: +1.831.306.6725
Back

Freistellung

Co to jest i do czego potrzebujemy Freistellung?

Niemiecki ustawodawca utworzył procedurę zabezpieczania roszczeń podatkowych wynikających z prac budowlanych, aby ograniczyć nielegalną działalność w branży budowlanej. Od 1 stycznia 2002 r. odbiorca usługi (zleceniodawca) ma obowiązek odprowadzenia podatku od usług budowlanych, który wynosi 15% wartości wykonanej usługi. Zleceniodawca nie musi dokonywać odliczenia podatkowego, jeśli w bieżącym roku kalendarzowym wynagrodzenie zleceniobiorcy nie przekroczy 5.000 euro. Tym rozporządzeniem objęci są zarówno przedsiębiorcy niemieccy, jak i zagraniczni. Aby uniknąć odprowadzania podatku od usług budowlanych można złożyć wniosek o tzw. Freistellung, czyli specjalne zaświadczenie upoważniające do zwolnienia z podatku od usług budowlanych. Takie zaświadczenie wydaje właściwy urząd skarbowy w Niemczech, który następnie przekazuje dane do Centralnego Federalnego Urzędu Skarbowego. Zaświadczenia są gromadzone w specjalnej bazie danych, aby można było je wyszukać i sprawdzić ich ważność (§ 48b ust. 6 EStG). Zleceniobiorca jest zawsze zobowiązany do przedstawienia zleceniodawcy czytelnej kopii Freistellungsbescheinigung. Jeśli tego nie zrobi, należy wyjść z założenia, że nie posiada on ważnego zaświadczenia i w związku z tym zleceniodawca jest zobowiązany do odciągnięcia z wynagrodzenia podatku od usług budowlanych i wpłacenia go do urzędu skarbowego właściwego dla usługodawcy.

Niemiecki urząd skarbowy określił, którzy zleceniodawcy mają obowiązek odprowadzania podatku w wysokości 15% wynagrodzenia brutto za wykonane prace budowlane. Potencjalnie są to: 

– mali przedsiębiorcy zgodnie z § 19 UStG,
– wszystkie przedsiębiorstwa, dla których były wykonywane prace budowlane,
– wszystkie osoby prawne prawa publicznego,
– rolnicy i leśnicy płacący podatek ryczałtowy zgodnie z § 24 UStG oraz
– przedsiębiorcy, którzy dokonują wyłącznie transakcji zwolnionych z podatku np. wynajem i dzierżawa gruntów.

Czy przed zapłatą za usługę należy sprawdzić ważność Freistellungsbeschinigung?

Tak, ponieważ Freistellungsbescheinigung musi być ważny w momencie zapłaty za wykonaną usługę. Poza tym zleceniodawca odpowiada cywilnie za odprowadzony podatek od osług budowlanych (§ 48a ust. 3 EStG). Zleceniodawca jest zwolniony z odpowiedzialności cywilnej, jeżeli w momencie wykonywania usługi budowlanej zleceniobiorca posiadał legalne i ważne Freistellungsbescheinigung. Dlatego ważne jest, aby zleceniodawca upewnił się, czy zaświadczenie opatrzone jest pieczęcią urzędową, a wszystkie dane są czytelne. Ważność zaświadczenia można sprawdzić samodzielnie na stronie internetowej Centralnego Federalnego Urzędu Skarbowego, jednak prędzej trzeba się zarejestrować. 

Kiedy należy zgłosić i odprowadzić potrącony od wynagrodzenia podatek?

Zleceniodawca ma obowiązek zgłosić potrącenie podatku do 10. dnia kolejnego miesiąca, w którym została wykonana usługa. Aby to zrobić, musi dostarczyć do urzędu skarbowego zleceniobiorcy wypełniony specjalny formularz, a następnie w ciągu dziesięciu dni odprowadzić podatek.  

Jak przebiega potrącenie podatku pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą?

Zleceniodawca musi uzgodnić pisemnie ze zleceniobiorcą, że potrąci podatek w wysokości 15% od jego wynagrodzenia. Należy zrobić to na druku „Anmeldung über den Steuerabzug  bei Bauleistungen” i podać następujące informacje: 

1. nazwisko i adres zleceniobiorcy

2. datę wystawienia faktury, kwotę na fakturze lub kwotę przekazanego wynagrodzenia oraz datę płatności

3. wysokość kwoty potrąconego podatku

4. adres wykonywanego zlecenia oraz okres jego wykonania

5. oraz urząd skarbowy, do którego zgłoszono potrącony podatek.

Jakie warunki musi spełnić zleceniobiorca, aby odzyskać podatek od usług budowlanych?

Aby otrzymać zwrot niemieckiego podatku od usług budowlanych, przedsiębiorca musi złożyć wniosek (Antrag auf Erstattung von Abzugsbeträgen (§ 48c Abs. 2 EStG)  w odpowiednim dla siebie urzędzie skarbowym. Podatek od usług budowlanych zostanie naliczony niemieckim przedsiębiorcom na poczet zaliczek podatku za rok, w którym zostały wykonane usługi budowlane, a ewentualna nadpłata zostanie zwrócona po złożeniu zeznania podatkowego za dany rok. 

W przypadku przedsiębiorców zagranicznych odpowiedni urząd skarbowy zwraca na żądanie pobrany podatek od usług budowlanych. Warunkiem jest złożenie wniosku o weryfikację istnienia obowiązku podatkowego w Niemczech w roku kalendarzowym, a jeśli taki istnieje to należy zrobić zeznanie podatkowe oraz, aby nie powstały żadne roszczenia podatkowe na terenie Niemiec w przyszłości. Jeżeli wniosek o zwrot zostanie złożony, przedsiębiorca musi udowodnić, że jest rezydentem danego kraju poprzez złożenie potwierdzenia z organu podatkowego. Wniosek o zwrot podatku musi być złożony zgodnie z oficjalnie ustalonym wzorem, najpóźniej do końca drugiego roku kalendarzowego po wykonaniu zlecenia.

0

Zadowolonych klientów

0

Lat na rynku niemieckim

0

Obsługiwane języki

Pytania?
Skontaktuj się z nami.

Używamy plików cookie, aby zapewnić Ci najlepsze doświadczenia. Polityka prywatności